Vedtekter

VEDTEKTER SMØRLIFJELLET VEL

Smørlifjellet vel ble stiftet 24. mars 2009.
Vedtektene er vedtatt på årsmøte på Leira 19. september 2009.
Følgende vedtektsendringer er innarbeidet:
Vedtektsendring § 7.2 og 7.7 vedtatt på årsmøte 2011
Vedtektsendring § 5.1, 5.3, 7.3 og 7.5 vedtatt på årsmøtet 2012
Vedtektsendring §11.1 vedtatt på årsmøtet 2013

§ 1. Navn

Foreningens navn er Smørlifjellet vel.

§ 2. Formål og virkemidler

2.1 Velforeningen skal ivareta medlemmenes felles interesser i området og søke å opprettholde og videreutvikle det til et sikkert og godt hyttemiljø for nåværende og fremtidige generasjoner. Foreningen kan ta opp alle saker som kan fremme disse formål.

2.2 Foreningen skal være et hørings- og samarbeidsorgan overfor kommunen og andre offentlige instanser, i tillegg til øvrige aktører som påvirker medlemmenes hverdag og interesser.

2.3 Foreningens styre kan samarbeide med andre foreninger eller institusjoner i saker av felles interesse.

2.4 Foreningen er partipolitisk uavhengig.

2.5 Velforeningen er medlem av Norges Velforbund.

§ 3. Velforeningens geografiske område

3.1 Velforeningens område er definert slik: Pilset, Fjeslie og Smørlie, dvs eiendommer som sogner til stølsvegen Måno – Smørli med sideveier.

§ 4. Juridisk person

4.1 Foreningen er en selveiende og frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.

§ 5. Medlemskap

5.1 Enhver eiendom med gårds- og bruksnr tilhørende hytteeiere/tomteeiere/grunneiere innen området som er definert i § 3, kan bli medlem av foreningen. Medlemmene må godta foreningens vedtekter og formål, og må også betale den til enhver tid fastsatte kontingent. Medlemskapet er først gyldig fra den dag kontingenten er betalt.
5.2 Medlemmer som handler i strid med foreningens formål eller opptrer på en måte som skader foreningens renommé, kan ekskluderes. Avgjørelsen må fattes/godkjennes av årsmøtet.

5.3 Ved salg/overføring av eiendom opphører medlemskapet. Ved opphør eller utmelding refunderes ikke innbetalt kontingent.

§ 6. Kontingent

6.1 Årsmøtet fastsetter medlemskontingenten som innbetales til fastsatt frist. Medlemmer som ikke har betalt sin kontingent innen regnskapsårets utgang, kan strykes etter purring.

§ 7. Årsmøte

7.1 Velforeningens øverste myndighet er årsmøtet. Ordinært årsmøte holdes innen utgangen av september måned. Tid og sted bestemmes av styret og bekjentgjøres med minst 4 ukers varsel. Forslag til årsmøtet må være sendt til styret innen to (2) uker før årsmøtet. Innkallingen skal angi de saker som skal behandles på årsmøtet, og skal være tilgjengelig for medlemmene minst en uke før årsmøtet. Årsmøtet kan bare fatte vedtak i de saker som er satt opp på innkallingen.

7.2 Alle foreningens medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet er vedtaksført med det antall medlemmer som møter. Ingen har mer enn en stemme. Ikke møtende medlemmer kan stemme ved skriftlig og datert fullmakt som leveres møteledelsen før åpningen av møtet.

7.3 Årsmøtet behandler:
• Årsmelding fra styret
• Regnskap i revidert stand
• Innkomne forslag
• Planer og prioriteringer for kommende år og budsjett, herunder fastsette kontingent
• Valg av:
• leder (særskilt valg)
• fire styremedlemmer
• to varamedlemmer
• en revisor
• valgkomité på tre medlemmer

7.4 Det velges en dirigent til å lede årsmøtet og en referent. Dirigenten behøver ikke være medlem i foreningen. Årsmøtets beslutninger og dissenser som forlanges protokollert sendes samtlige medlemmer.

7.5 Alle valg foretas med en varighet på to år med mulighet for gjenvalg.

7.6 Stemmegivning på årsmøtet
Med mindre annet er bestemt, skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt. Ved personvalg skal valg foregå skriftlig når det foreligger mer enn ett forslag. Foreslåtte kandidater føres opp på stemmeseddelen. Skal flere velges ved samme avstemming, må stemmeseddelen inneholde det antall forskjellige kandidater som skal velges ved vedkommende avstemming. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller annet antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke og stemmene skal anses som ikke avgitt.
Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmene, skal den velges som har fått flest stemmer (relativt flertall).

7.7 Årsmøtets beslutninger fattes med alminnelig flertall blant de fremmøtte som er stemmeberettigede og innleverte fullmakter

7.8 Revisor og valgkomiteen rapporterer direkte til årsmøtet.

§ 8. Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte skal avholdes når styret finner det påkrevd, eller når minst 10
prosent av medlemmene kommer med skriftlig krav om det. Innkalling og avvikling følger samme prosedyre som ved ordinært årsmøte jfr. § 7. Innkallingsfristen er minst 14 dager.

§ 9. Medlemsmøter

9.1 Medlemsmøter avholdes når styret finner det nødvendig og skal bekjentgjøres minst 8 dager forut. Det bør avholdes minst ett medlemsmøte mellom hvert årsmøte.

§ 10. Velforeningens ledelse (styret)
10.1 Velforeningen ledes av et styre som er foreningens øverste myndighet mellom årsmøtene. Styret skal forestå den alminnelige forvaltning av foreningen.

10.2 Styret skal:
• iverksette årsmøtets vedtak og bestemmelser
• stå for velforeningens daglige ledelse og ivareta medlemmenes interesser overfor andre instanser
• stå for den alminnelige forvaltningen av foreningen, herunder forvalte velforeningens eiendeler/eiendom og føre kontroll med foreningens økonomi
• etter behov oppnevne komiteer eller personer til å løse spesielle oppgaver.
• etter beste evne søke og oppfylle foreningens formål etter gjeldende vedtekter.
• representere foreningen utad
• sørge for at foreningen er forsvarlig forsikret ut i fra de verdier foreningen innehar og den virksomhet som bedrives

10.3 Styret har disposisjonsrett over velforeningens midler til alminnelige
administrative formål og rett til å bevilge beløp til gjennomføring av vedtak på
årsmøtet. Alle utbetalinger skal attesteres av leder og kasserer før utbetaling. Styret har imidlertid ikke adgang til uten samtykke fra årsmøtet å treffe beslutninger av større betydning for foreningen.

10.4 Styret holder møte når leder bestemmer eller et flertall av styremedlemmene
forlanger det. Varamedlemmene kan møte på samtlige styremøter, men har kun
stemmerett når styret ikke er fulltallig.

Alle saker og all korrespondanse skal legges fram på styremøtet. Styrets vedtak skal protokolleres. Det skal fremgå av protokollen om vedtaket er enstemmig, og eventuelle dissenser protokolleres.

Alle medlemmene har rett til innsyn i protokollene fra styremøtene. Innsyn kan nektes av styret i enkeltsaker, dersom hensynet til tredjemann tilsier det eller dersom andre saklige grunner for nektelse foreligger.

10.5 Styret er beslutningsdyktig når et flertall av styremedlemmene, deriblant leder eller
nestleder, er til stede. Leder eller i hans/hennes fravær nestleder, leder styrets møter.
Styrebeslutninger krever alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har fungerende leder
dobbeltstemme.

Et styremedlem kan ikke være med å stemme i saker hvor dette har særinteresser.

§ 11 Regnskap og revisjon

11.1 Regnskapsåret går fra 1.1 – 31.12.

11.2 Styret skal påse at regnskap blir ført.

§ 12. Vedtektsendringer

12.1 Vedtektsendringer krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer, og må vedtas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte. Endringen trer i kraft umiddelbart, dersom årsmøtet ikke har besluttet noe annet. Vedtektsendringer vil aldri ha tilbakevirkende kraft.

§ 13. Oppløsning. Sammenslutning. Deling.

13.1 Oppløsning av foreningen kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning
vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje, må vedtaket gjentas med 2/3 flertall. Det kan velges et avviklingsstyre som skal forestå avviklingen. Det ordinære styret kan velges til avviklingsstyre, og får stilling som avviklingsstyre om intet valg foretas.

Foreningens formue skal etter oppløsning og gjeldsavleggelse tilfalle det formål foreningen arbeider for å fremme. Ingen medlemmer har krav på foreningens midler eller andel av disse.

13.2 Sammenslutning med andre foreninger eller deling av foreningen anses ikke som oppløsning. Vedtak om sammenslutning/deling og nødvendige vedtektsendringer i denne forbindelse treffes i samsvar med bestemmelsene om vedtektsendring (§11). Styret skal i denne forbindelse utarbeide en plan for sammenslutningen/delingen som årsmøtet skal stemme over. Ved sammenslutning eller deling skal det innhentes samtykke fra foreningens kreditorer.